REGULAMIN


Regulamin.

Zamówienie potwierdzone jest w momencie: Przesłania na adres e-mail potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (imię, nazwisko, adres, zamówiona dieta).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie diety lub działanie klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez sprzedawcę.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

W przypadku gdy stan zdrowia klienta wymaga eliminacji niektórych pokarmów z codziennego spożywania, klient zamawia dietę po konsultacji z lekarzem oraz na własną odpowiedzialność. Informacje o stanie zdrowia są przekazywane sprzedawcy w celu ustalenia posiłków, ale decyzję ostateczną o możliwości ich spożywania podejmuje klient.

W razie nieodebrania przez klienta zamówionej diety spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, dietę uważa się za skutecznie doręczoną. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania diety.

Klient ma prawo wskazać preferowany przedział czasu dostawy, nie węższy jednak niż 3 godziny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy również poza podanymi ramami czasowymi, jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie on w stanie zrealizować dostawy diety we wskazanym przedziale czasu.

W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę diety, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi (powódź, podtopienia dróg, huragan).

Dostawy diety odbywają się od poniedziałku do piątku. W piątek dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę.

W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia diety przez osoby trzecie po dostarczeniu przez sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczoną dietę.

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.