Polityka Prywatności

1. Akceptacja polityki prywatności Korzystając z naszej strony internetowej/serwisu akceptujesz zasady polityki prywatności.
2. Jakie dane zbieramy/wykorzystujemy?
Wśród danych uzyskiwanych podczas korzystania ze strony internetowej/serwisu mogą być:
Dane zbierane automatycznie – podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami – gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
3. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa/serwis może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony/serwisu, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje strony internetowej/serwisu nie będą działać poprawnie.
4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom/klientom. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
5. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w Portalu Podatkowym. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
7. Zmiany naszej polityki prywatności
W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona odpowiednio uaktualniona.
8. Kontakt
Właścicielem strony i administratorem danych jest firma FIT BY NATURE, Adres: Zwoleńska 40a/16, 04-761 Warszawa Telefon: 507 088 820

Klauzula informacyjna.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji określonych usług, realizacji umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Panią/Panem a Podmiotami, kontaktowania się oraz udzielania odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji naszych usług, w tym zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Podmiotami.
Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Podmioty będą przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Podmiotów. Twoje dane osobowe zostaną również udostępnione w niezbędnym zakresie organom publicznym, w szczególności właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto Podmioty będą udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Podmiotami.
Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji naszych usług, w tym realizacji umowy zlecenia zawartej pomiędzy Panią/Panem a Podmiotami oraz dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego wykonania umowy/usługi.
Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).